• eyd fetr
  • new 3
  • hotelja
  • mashhad

درباره ما: ماموریت

ماموریت : 

ما در محیطی سالم ، با نشاط و احترام ، با ارائه خدمات نوین گردشگری ویژه و عمومی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و استاندارد بین المللی ، لبخند را بر چهره شما می نشانیم .