• eyd fetr
  • new 3
  • hotelja
  • mashhad

درباره ما: اعضای هیات مدیره

 

سمت

نام اعضای هیات مدیره

 

 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای مسعود غلامی

مدیر مالی و اداری و عضو هیات مدیره

آقای محمدرضا صارمی