• mashhad
  • khoshsafar
  • new 3
  • hotelja

درباره ما: اعضای هیات مدیره

 

سمت

نام اعضای هیات مدیره

 

 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای علیرضا محمودی

رئیس هیات مدیره

آقای امیرپویان رفیعی شاد